Privacy- en cookieverklaring ’t Haagsch Geboortehuys

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 september 2018

Via de website www.haagschgeboortehuys.nl van ’t Haagsch Geboortehuys (hierna: ’t Haagsch Geboortehuys), worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. ’t Haagsch Geboortehuys acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hanteren een hoog beveiligingsniveau voor gezondheidsgegevens. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doe wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

’t Haagsch Geboortehuys is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of als u wilt weten welke gegevens wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met ’t Haagsch Geboortehuys.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Bij het gebruik van onze website en bijbehorende onlinediensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u zich via de website een aanmeldformulier invullen. Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen door ons een e-mail te sturen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website);

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • beschikbaarheid.

Op het moment dat u zich digitaal heeft aangemeld bij onze praktijk, neemt onze assistente contact met u op voor een afspraak. Om u te kunnen voorzien van goede zorg hebben wij bepaalde gegevens van u nodig over u algemene gezondheid en uw ziektegeschiedenis. Op onze website treft u een vragenlijst aan die u kunt invullen en meenemen naar het eerste bezoek aan onze praktijk. Tijdens dit gesprek zullen wij deze vragenlijst met u doornemen. Wij informeren u bij dit bezoek graag verder over welke gegevens wij precies van u nodig hebben, waarom en voor welk doel wij de gegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het aanmelden/registreren via de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken omdat wij u zorg verlenen, of omdat u toestemming hiervoor heeft gegeven.

Ontvangers van de gegevens

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 • zorgverleners;
 • betaaldienstverleners;
 • beveiligingsdiensten;
 • hostingproviders;
 • websiteontwikkelaars;
 • overige ICT-dienstverleners.

Verder zal ’t Haagsch Geboortehuys de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is ’t Haagsch Geboortehuys wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Elektronisch uitwisselingssysteem

Om u goed van dienst te kunnen zijn maken wij gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem, Orfeus genaamd. Wij gebruiken dit systeem voor het vastleggen van onze medische dossiers en voor het aanleveren en uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Zij zijn verwerker van de persoonsgegevens die wij met hen delen. Wij gebruiken Orfeus alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en bespreken dit met u tijdens u eerste bezoek aan onze praktijk.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics
 • Google Translate

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers.
 • Voor het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van Google (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

’t Haagsch Geboortehuys neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage.

Bewaartermijnen

Wanneer u contact opneemt via een contactformulier of e-mail of op andere wijze informatie aanvraagt bij ons, bewaart ’t Haagsch Geboortehuys uw gegevens zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen. Gegevens die deel uitmaken van uw medisch dossier, bewaart ’t Haagsch Geboortehuys 15 jaar, in overeenstemming met de relevante wetgeving (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt een overzicht opvragen van de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking;
 • u kunt verzoeken om beperking van de verwerking.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. ’t Haagsch Geboortehuys kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

’t Haagsch Geboortehuys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming heet Sigrid Moser en is bereikbaar per e-mail op zwanger@haagschgeboortehuys.nl en per telefoon op 070 - 205 73 53 voor al uw vragen en verzoeken.

Contactgegevens

’t Haagsch Geboortehuys
Goudenregenstraat 99
2565 EP Den Haag
zwanger@haagschgeboortehuys.nl
070 - 205 73 53